Polityka prywatności

Obowiązuje od

2022-04-15 15:59:26

Przed skorzystaniem z tej witryny należy uważnie przeczytać niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, w przeciwnym razie musisz natychmiast opuścić tę witrynę.

Polityka prywatności

Obowiązuje od 1 marca 2021 r. 

Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób możemy przetwarzać Twoje dane. Niniejsza Polityka może być od czasu do czasu zmieniana lub aktualizowana, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie jej aktualizacji.

Firma SOUTH STREAM GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA dalej zwaną Sinaloa SPA, jego inne podmioty stowarzyszone i podmioty zależne (zwane dalej „Sinaloa SPA”, „Strona internetowa” „nas”, „nasz” lub „my”) są właścicielami, obsługują lub zapewniają dostęp do kilku interaktywnych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i połączonych oraz inne interaktywne funkcje i usługi online, w tym między innymi e-maile, biuletyny, obszary czatów, fora, społeczności, loterie i konkursy (zwane dalej „Usługami”). Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich informacji o Tobie zebranych przez Sinaloa SPA za pośrednictwem Usług iw związku z nimi, niezależnie od tego, w jaki sposób są one gromadzone lub przechowywane, i opisuje między innymi rodzaj informacji gromadzonych o Tobie podczas interakcji z Usługami, w jaki sposób Twoje informacje mogą być wykorzystywane, kiedy Twoje informacje mogą zostać ujawnione, w jaki sposób możesz kontrolować wykorzystanie i ujawnianie Twoich danych oraz w jaki sposób Twoje informacje są chronione.

O ile nie zaznaczono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, Sinaloa SPAjest administratorem danych (ponieważ termin ten jest używany w ramach ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych „RODO”), co oznacza, że ​​decydujemy, w jaki sposób i dlaczego informacje, które nam przekazujesz, są obrobiony. Niniejsza Polityka może zostać zmieniona lub zaktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach w zakresie przetwarzania Twoich informacji lub zmiany w obowiązujących przepisach.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje informacje gromadzone za pośrednictwem następujących witryn:

www.sinaloa-spapl i każda inna subdomena sinaloa-spa.pl

Możemy przetwarzać: Twoje dane osobowe (np. imię i nazwisko); dane demograficzne (np. Twój wiek); Twoje dane kontaktowe (np. adres); zapisy Twoich zgód; szczegóły zakupu; dane Twojego pracodawcy (w stosownych przypadkach); informacje o twoich interakcjach z naszymi treściami lub reklamami; oraz wszelkie opinie lub opinie, które nam przekazujesz.

Możemy również przetwarzać informacje o Tobie pochodzące z korzystania z naszych Usług (np. rodzaj urządzenia, z którego korzystasz, dostawca usług internetowych itp.), w tym Twoje interakcje z treściami i reklamami w Usługach.

„Dane osobowe” oznaczają informacje o dowolnej osobie lub informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę.

„Przetwarzanie”, „Przetwarzanie” lub „Przetwarzane” oznacza wszystko, co jest wykonywane z jakimikolwiek danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultacje , wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dostosowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

Dane osobowe: Twoje imię i nazwisko; nazwa użytkownika lub dane logowania; hasło; obszary lub tematy zainteresowania; i zdjęcie (jeśli Ty lub inny użytkownik opublikuje zdjęcie w Serwisie).

Informacje demograficzne: płeć; wiek / data urodzenia; narodowość; pozdrowienie; stanowisko, informacje o firmie, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne informacje zawodowe; i preferencje językowe.

Dane kontaktowe: adres pocztowy; numer telefonu i / lub telefonu komórkowego; adres e-mail; i twoich publicznych uchwytów lub profili w mediach społecznościowych.

Dokumentacja zgody: zapis wszystkich wyrażonych przez Ciebie zgód, wraz z datą i godziną, sposobami wyrażenia zgody i wszelkimi powiązanymi informacjami (np. przedmiot zgody).

Informacje o lokalizacji: dane o lokalizacji opisujące dokładną lokalizację geograficzną urządzenia („Dokładne dane o lokalizacji”).

Szczegóły zakupu i płatności: zapisy zakupów i cen; zapisy faktur; rejestry płatności; Adres rozliczeniowy; metoda płatności; imię i nazwisko posiadacza karty lub konta; wielkość płatności; i termin płatności.

Dane pracodawcy: jeśli kontaktujesz się z nami jako pracownik, dane kontaktowe Twojego pracodawcy (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) w odpowiednim zakresie.

Poglądy i opinie: wszelkie poglądy i opinie, które Ty lub inni użytkownicy zdecydujesz się przesłać nam lub publicznie opublikować o nas na platformach mediów społecznościowych lub w Usługach, w tym na forach.

Zbieramy również inne rodzaje informacji od Ciebie lub z innych źródeł, które w niniejszej Polityce określamy jako „Inne informacje”, które mogą obejmować między innymi:

Informacje o korzystaniu z Usług, takie jak dane o użytkowaniu i informacje statystyczne, które mogą być zagregowane.

Historia przeglądania, w tym strony internetowe lub inne usługi odwiedzane przed i po interakcji z Usługami.

Wyszukiwanie i interakcje z możliwościami handlu elektronicznego, takimi jak sprzedawcy i oferty zawarte w Usługach.

Nieprecyzyjne informacje o przybliżonej fizycznej lokalizacji (na przykład na poziomie miasta lub kodu pocztowego) komputera lub urządzenia użytkownika, pochodzące z adresu IP takiego komputera lub urządzenia („Dane GeoIP”).

Identyfikator urządzenia („ID”), który jest charakterystycznym numerem skojarzonym ze smartfonem lub podobnym urządzeniem podręcznym, ale różni się od numeru seryjnego sprzętu.

Identyfikator wyświetlania reklam, czyli niepowtarzalny, możliwy do zresetowania przez użytkownika numer identyfikacyjny na potrzeby reklam powiązanych z urządzeniem (np. system iOS używa identyfikatora reklamowego (lub „IDFA”), a system Android używa identyfikatora wyświetlania reklam Google).

Adres protokołu internetowego („IP”), który jest unikalnym ciągiem liczb automatycznie przypisywanym do Twojego urządzenia za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do Internetu.

Połączenie internetowe oznacza, na przykład dostawca usług internetowych („ISP”), operator komórkowy, połączenie Wi-Fi, identyfikator zestawu usług („SSID”), międzynarodową tożsamość abonenta mobilnego („IMSI”) i międzynarodową tożsamość urządzenia mobilnego ( „IMEI”).

Informacje zebrane za pomocą plików cookie, eTagów, JavaScript, tagów pikselowych, śledzenia identyfikatorów urządzeń, anonimowych identyfikatorów i innych technologii, w tym informacje zebrane przy użyciu takich metod i technologii, dotyczące (i) Twoich wizyt oraz interakcji i interakcji z, Usługi, treści i reklamy w witrynach internetowych, aplikacjach, platformach i innych kanałach medialnych osób trzecich („Kanały”) oraz (ii) Państwa interakcja z wiadomościami e-mail, w tym zawartymi w nich treściami i reklamami (łącznie „Dane online”).

Typ urządzenia, ustawienia i używane oprogramowanie.

Pliki dziennika, które mogą zawierać adresy IP, typ przeglądarki, strony odsyłające / wyjściowe usługodawcy internetowego, system operacyjny, znaczniki daty / godziny i / lub dane dotyczące kliknięć, w tym wszelkie kliknięcia dostosowanych łączy.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web, czyli pliki elektroniczne, które pozwalają witrynie internetowej zliczać użytkowników, którzy odwiedzili tę stronę, lub uzyskać dostęp do niektórych plików cookie.

Znaczniki pikselowe, nazywane również przezroczystymi plikami GIF, sygnałami nawigacyjnymi, znacznikami wyróżniającymi lub błędami sieciowymi, które służą do przekazywania informacji z komputera użytkownika do witryny innej firmy.

Lokalne obiekty udostępnione, takie jak pliki cookie Flash i pamięć lokalna, na przykład HTML5.

Analityka mobilna umożliwiająca zrozumienie funkcji naszych aplikacji mobilnych i oprogramowania w telefonie.

W pewnych okolicznościach iw zależności od obowiązującego prawa niektóre z niniejszych Innych informacji mogą stanowić Dane osobowe. Dane Osobowe wraz z Innymi Informacjami zwane są dalej „Informacjami o użytkowniku”.

Wrażliwe dane osobowe

Nie staramy się gromadzić ani w inny sposób przetwarzać Państwa wrażliwych danych osobowych. Tam, gdzie musimy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe w uzasadnionym celu, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Usługi nie są przeznaczone dla dzieci.

Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych osobowych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia fizycznego lub psychicznego, życia seksualnego, jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych przestępstw lub kar ani żadnych innych informacji które mogą zostać uznane za wrażliwe zgodnie z RODO (łącznie „Wrażliwe dane osobowe”) w normalnym toku naszej działalności. Tam, gdzie przetwarzanie wrażliwych danych osobowych jest konieczne zgodnie z RODO, będziemy opierać się na jednej z następujących podstaw prawnych:

Zgodność z obowiązującym prawem: możemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe, jeśli przetwarzanie jest wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo; wykrywanie przestępstw i zapobieganie im: możemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykrywania przestępstw lub zapobiegania im (w tym zapobiegania oszustwom); ustanowienie, wykonywanie lub obrona praw: możemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony praw; lub zgoda: Możemy przetwarzać Twoje wrażliwe dane osobowe, jeśli zgodnie z obowiązującym prawem uzyskaliśmy Twoją wcześniejszą wyraźną zgodę przed przetwarzaniem Twoich wrażliwych danych osobowych.

Dzieci. Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, zwłaszcza poniżej 13. roku życia. Nikt poniżej 13 roku życia nie powinien podawać żadnych danych osobowych ani korzystać z naszych publicznych obszarów dyskusyjnych, forów ani czatów. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia nie mogą dokonywać zakupów za pośrednictwem Usług ani uzyskiwać kuponów lub kodów z Usług w celu zakupu towarów lub usług w witrynach internetowych osób trzecich. Jeśli pomimo tych zakazów Twoje dzieci ujawnią informacje o sobie w naszych publicznych obszarach dyskusji, mogą wystąpić konsekwencje, które nie są przeznaczone dla dzieci (na przykład mogą otrzymywać niechciane wiadomości od innych stron). Jeśli okaże się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej 13 roku życia, natychmiast usuniemy te informacje.

Jak zbieramy lub tworzymy informacje

Możemy zbierać lub uzyskiwać Informacje o użytkowniku: bezpośrednio od Ciebie (np. gdy się z nami kontaktujesz); w trakcie naszej relacji z Tobą (np. w przypadku dokonania zakupu); kiedy upubliczniasz swoje dane osobowe (np. publikujesz o nas w mediach społecznościowych); gdy pobierasz, instalujesz lub korzystasz z naszych Usług; kiedy odwiedzasz nasze Usługi; kiedy rejestrujesz się, aby korzystać z dowolnej części Usług; lub gdy wchodzisz w interakcje z treściami stron trzecich lub reklamami w Usługach. Możemy również otrzymywać Informacje o użytkowniku od stron trzecich (np. Portale społecznościowe). Możemy również tworzyć Informacje o użytkowniku o Tobie, takie jak zapisy Twoich interakcji z nami. Sinaloa SPA nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które dobrowolnie przekazujesz o sobie w publicznych obszarach Usług. Niniejsza Polityka nie obejmuje praktyk stron trzecich, które mogą przekazywać informacje o tobie firmie Sinaloa SPA.

Gromadzenie informacji o użytkowniku: możemy zbierać informacje o użytkowniku z następujących źródeł:

Dane, które podajesz: Możemy uzyskać Twoje dane osobowe, gdy podasz je nam w naszych Usługach (np. gdy rejestrujesz się w celu otrzymywania wiadomości e-mail, biuletynów, biuletynów, seminariów internetowych lub białych ksiąg; rejestracja w celu członkostwa w witrynie lub utworzenie profilu lub konto w dowolnej części Usług; brać udział w loteriach, konkursach, konkursach lub losowaniach nagród; otrzymywać informacje promocyjne za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS; brać udział w ankietach; wykonywać zapytania wyszukiwania za pośrednictwem Usług; kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w inny sposób; zakup subskrypcji, licencji na oprogramowanie lub produktu; lub gdy dostarczysz nam swoją wizytówkę itp.).

Dane dotyczące relacji: możemy gromadzić lub uzyskiwać Twoje dane osobowe w toku zwykłych relacji z Tobą (np. jeśli kupujesz od nas usługę).

Dane, które udostępniasz publicznie: możemy gromadzić lub uzyskiwać Twoje dane osobowe, które wyraźnie zdecydujesz się upublicznić, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. możemy zbierać informacje z Twoich profili w mediach społecznościowych, jeśli opublikujesz publiczny post na temat nas) lub za pośrednictwem naszych czatów, forów lub społeczności w Usługach.

Dane usługi: możemy gromadzić lub uzyskiwać Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz, pobierasz, używasz lub rejestrujesz się w celu korzystania z dowolnej części naszej Usługi.

Dane GeoIP i / lub Dokładne dane o lokalizacji (jeśli pozwalają na to ustawienia urządzenia mobilnego); oraz (c) inne informacje, w tym między innymi adres IP, dostawcę usług internetowych, uczelnię lub organizację obsługującą testowaną sieć oraz identyfikatory sieci, sprzętu i urządzeń, takie jak identyfikator SSID lub IMEI (jeśli test jest przeprowadzany na smartfonie). Sinaloa SPAmoże zbierać Twoje dokładne dane o lokalizacji

Treść i informacje reklamowe: jeśli zdecydujesz się wchodzić w interakcję z treściami lub reklamami stron trzecich w Usługach lub Kanałach, możemy otrzymać Informacje o użytkowniku od odpowiedniej strony trzeciej.

Informacje osób trzecich: możemy zbierać lub uzyskiwać Twoje dane osobowe od stron trzecich, które nam je przekazują. Może to obejmować kanały offline, takie jak telefon lub bezpośrednia poczta; od klientów, sprzedawców, dostawców, stron trzecich, źródeł komercyjnych lub publicznie dostępnych (np. brokerzy danych, agregatory danych, publiczne bazy danych itp.); zewnętrzni operatorzy sieci stowarzyszonych; źródła skierowań; witryny lub usługi sieci społecznościowych (np. Facebook, Twitter, LinkedIn itp.). Jeśli korzystasz z połączenia lub logowania strony trzeciej (np. Facebook Connect, Twitter lub Google+) w celu uzyskania dostępu do Usług, tworzenia członkostwa lub profilu w dowolnej części Usług, uzyskiwania dostępu do naszych treści lub przekazywania naszych treści innej osobie, platformie lub usłudze, możemy również otrzymać Twoją nazwę użytkownika lub adres e-mail dla tych usług stron trzecich lub inne informacje o Tobie dostępne lub zebrane od Ciebie w tych usługach.

Pamiętaj, że Sinaloa SPA nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które dobrowolnie o sobie podasz w dyskusjach w jakichkolwiek publicznych obszarach Usług, takich jak sekcje komentarzy, fora, blogi, wiki, pokoje rozmów, prywatne wiadomości, tablice ogłoszeń lub inne dostępne interakcje lub informacje, które zdecydujesz się upublicznić w dowolnym swoim profilu użytkownika lub w innych obszarach Usług, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie lub publikowanie treści. Odradzamy użytkownikom publikowanie takich danych osobowych w ten sposób. Możesz zmienić swoje publicznie dostępne informacje w dowolnym momencie na stronie swojego profilu. Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych z tych obszarów, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego portalu DSAR. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych Osobowych, w takim przypadku poinformujemy Cię, że nie możemy tego zrobić i dlaczego.

Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje praktyk stron trzecich, w tym tych, które mogą ujawniać informacje firmie Sinaloa SPA.

Tworzenie informacji o użytkowniku. Możemy również tworzyć Informacje o użytkowniku o Tobie, takie jak zapisy Twoich interakcji z nami i szczegóły Twojej historii zakupów, do wewnętrznych celów administracyjnych i analiz. Możemy również łączyć dane, które nam przekazałeś, z danymi uzyskanymi od stron trzecich, takich jak portale społecznościowe i inne podmioty zbierające dane.

Cele, dla których możemy przetwarzać Twoje dane

Możemy przetwarzać dane użytkownika w następujących celach: świadczenie usług użytkownikowi; komunikowanie się z Tobą; dostarczanie Ci reklam w Usługach i Kanałach; analiza zaangażowania naszych odbiorców; obserwowanie zaangażowania użytkowników i aktywności zakupowej w Serwisie i Kanałach; oferowanie usług pozyskiwania potencjalnych klientów między przedsiębiorstwami; marketing naszych usług i ofert dla obecnych i potencjalnych klientów; zarządzanie naszymi systemami informatycznymi; zarządzanie finansami; prowadzenie ankiet; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów; prowadzenie dochodzeń w razie potrzeby; zgodność z obowiązującym prawem; i ulepszanie naszych usług.

Cele, dla których możemy przetwarzać dane użytkownika, zgodnie z obowiązującym prawem, obejmują:

Świadczenie usług dla Ciebie: świadczenie usług przez Sinaloa SPA lub jej partnerów, w tym (i) oferowanie konkursów, a także obszarów czatu, forów i społeczności, (ii) publikowanie osobistych referencji wraz z innymi rekomendacjami, (iii) wyświetlanie twoich osobistych recenzji produktów lub usług, (iv) umożliwienie ci wyszukiwania innych członków serwisu przy użyciu informacji, które możesz już wiedzieć o tym członku, takich jak nazwa użytkownika lub imię i nazwisko oraz identyfikacja użytkowników spełniających te kryteria, (v) zarządzanie konta oraz (vi) obsługę klienta i zarządzanie relacjami.

Oferowanie i ulepszanie usług: obsługa Usług i zarządzanie nimi w imieniu użytkownika; dostarczanie spersonalizowanych treści; komunikowanie się i interakcja z Tobą za pośrednictwem Usług; identyfikowanie problemów z Usługami i planowanie ulepszeń lub tworzenie nowych Usług; i powiadamianie Cię o zmianach w naszych Usługach.

Ankiety: kontaktowanie się z Tobą w celu uzyskania opinii na temat naszych Usług.

Komunikacja: komunikowanie się z Tobą za pomocą wszelkich środków (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty lub osobiście) w zakresie wiadomości i innych informacji, którymi możesz być zainteresowany, z zastrzeżeniem zapewnienia, że ​​takie komunikaty są dostarczane do Ciebie zgodnie z obowiązującym prawem; utrzymywanie i aktualizowanie Twoich danych kontaktowych w stosownych przypadkach; i uzyskanie wcześniejszej zgody, jeśli jest to wymagane. Możemy zapewnić Ci marketing bezpośredni, jak określono w sekcji 6 poniżej.

Reklamy: dostarczanie reklam opartych na Twoich zainteresowaniach i interakcjach z Usługami i Kanałami, w tym wykorzystywanie Informacji o użytkowniku do wyświetlania reklam w Usługach i Kanałach, a także licencjonowanie segmentów Informacji o użytkowniku stronom trzecim. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 7 poniżej.

Zaangażowanie odbiorców: identyfikacja i rozwój zaangażowania odbiorców, strategii reklamowych i promocyjnych na różnych platformach i kanałach, zarówno w ramach Usługi, jak i na kanałach.

Zaangażowanie użytkowników i zakupy: śledzenie ruchu związanego z zakupami i aktywności w ramach Usługi i na kanałach, w tym przegląd historii przeglądania (jeśli jest dostępna); dostarczanie analiz i mierzenie kosztów ruchu w stosunku do zarobionych pieniędzy.

Oferty handlowe: używanie plików cookie do śledzenia historii przeglądania i kwoty pieniędzy wydanych w witrynie określonego sprzedawcy zewnętrznego w celu oferowania kuponów i innych ofert, które są istotne dla Twoich zakupów; oferowanie kuponów za pośrednictwem wiadomości SMS, jeśli podany jest numer telefonu komórkowego.

Zdobywanie potencjalnych klientów: pozyskiwanie potencjalnych klientów między firmami w dostarczaniu potencjalnych klientów do klientów w celu ulepszenia docelowych kampanii marketingowych i usług klientów za pomocą różnych strategii. Obejmuje to generowanie potencjalnych klientów za pośrednictwem połączeń telefonicznych i marketingu biuletynów e-mail, aby skierować Cię do treści, takich jak białe księgi i seminaria internetowe, oferowane przez Sinaloa SPA, po czym Twoje dane kontaktowe zostaną udostępnione naszemu klientowi.

Marketing skierowany do klientów: możemy kierować reklamy do obecnych i potencjalnych klientów oraz ich pracowników, którzy wyrazili zainteresowanie współpracą lub wcześniej prowadzili z firmą Sinaloa SPA w celu dalszego generowania i promowania naszej działalności. Takie działania obejmują wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail lub prowadzenie rozmów telefonicznych w celu zachęcania do zakupu reklam, pozyskiwania potencjalnych klientów i innych usług biznesowych oferowanych przez Sinaloa SPA.

Administracja IT: administracja systemami informatycznymi Sinaloa SPA; administracja siecią i urządzeniami; bezpieczeństwo sieci i urządzeń; wdrażanie polityki bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych; audyty zgodności w odniesieniu do polityk wewnętrznych; identyfikacja i łagodzenie oszukańczej działalności; i zgodność z wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo: elektroniczne środki bezpieczeństwa (w tym monitorowanie rejestrów logowania i szczegółów dostępu), które pomagają zmniejszyć ryzyko i zapewniają możliwość zidentyfikowania i usunięcia incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Zarządzanie finansami: ogólne cele biznesowe i związane z zarządzaniem finansami, w tym zarządzanie gospodarcze, finansowe i administracyjne; planowanie i raportowanie; rozwój personelu; sprzedaż; księgowość; finanse; audyt korporacyjny; i zgodność z wymogami prawnymi

Dochodzenia: wykrywanie, badanie i zapobieganie naruszeniom zasad i przestępstwom zgodnie z obowiązującym prawem.

Postępowanie sądowe: ustalanie, wykonywanie i obrona praw.

Zgodność z prawem: Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji dotyczących dowolnego użytkownika Usług, jeśli mamy podstawy, aby sądzić, że użytkownik narusza nasze Warunki użytkowania lub inne opublikowane wytyczne lub zaangażował się (lub mamy podstawy, aby sądzić, że angażujemy się w) jakąkolwiek nielegalną działalność i ujawniać informacje w odpowiedzi na nakazy sądowe i rządowe, inne żądania podmiotów rządowych, wezwania do sądu cywilnego, wnioski o ujawnienie informacji oraz w inny sposób zgodnie z wymogami prawa lub regulacjami. Możemy również ujawniać informacje o użytkownikach, jeśli w dobrej wierze wierzymy, że takie udostępnienie służy ochronie praw, własności, bezpieczeństwa lub ochrony Sinaloa SPA, któregokolwiek z naszych użytkowników lub opinii publicznej, lub w celu reagowania na sytuacje awaryjne.

Marketing bezpośredni

Możemy przetwarzać Twoje Informacje o użytkowniku, aby skontaktować się z Tobą w sprawie usług, które mogą Cię zainteresować. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości SMS.

Możemy przetwarzać Twoje dane użytkownika, aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty bezpośredniej, wiadomości SMS lub innych metod komunikacji w celu dostarczenia Ci informacji dotyczących Usług, które mogą Cię zainteresować. Możemy przesyłać Ci informacje dotyczące Usług, nadchodzących promocji i innych informacji, które mogą Cię zainteresować, korzystając z danych kontaktowych, które nam podałeś i zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

Możesz zrezygnować z subskrypcji naszych list biuletynów w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w każdym wysyłanym e-mailu. Nie będziemy wysyłać Ci żadnych wiadomości e-mail z listy, z której chcesz zrezygnować z subskrypcji, ale możemy nadal kontaktować się z Tobą w zakresie niezbędnym do celów innych Usług, o które prosiłeś, lub dodatkowych wiadomości e-mail, na które się zapisałeś.

Możemy przetwarzać dane użytkownika, umieszczając lub odczytując pliki cookie i podobne technologie w usługach i kanałach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie. Niektóre technologie śledzenia umożliwiają nam przypisanie do Ciebie unikalnego identyfikatora i powiązanie informacji o korzystaniu przez Ciebie z Usług z Innymi informacjami o Tobie, w tym Twoich Informacji o użytkowniku, w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie, abyśmy mogli dostarczyć Ci odpowiednie treści i reklamy . My i nasi partnerzy również używamy tych technologii do analizy trendów; administrować Usługami; zbierać i przechowywać informacje, takie jak ustawienia użytkownika, anonimowe identyfikatory przeglądarki i historia oglądania filmów; uzupełnienie logów naszych serwerów i innych metod pomiaru ruchu i odpowiedzi; śledzić lokalizację i ruch użytkowników w obrębie Usług; zbierać informacje demograficzne o naszej bazie użytkowników; oraz w celu lepszego zrozumienia ruchu w Usługach, zachowania odwiedzających i odpowiedzi na kampanie promocyjne.

Sinaloa SPA i / lub niektóre strony trzecie mogą zbierać informacje o Tobie do celów reklamy behawioralnej online, abyś mógł otrzymywać odpowiednie reklamy oparte na zainteresowaniach w Usługach oraz na innych stronach internetowych, platformach i kanałach medialnych. Używamy danych online oraz innych informacji o użytkowniku do wysyłania reklam behawioralnych online. Dane online są agregowane z Innymi informacjami i danymi, które zbieramy i / lub podobnymi danymi zebranymi przez partnerów w celu utworzenia grup użytkowników i określonych kategorii lub segmentów zainteresowań ogólnych, które wyprowadziliśmy. Używamy tych informacji, aby uzyskać dokładniejszy obraz zainteresowań odbiorców i wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem są bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań.

Sinaloa SPA i jej partnerzy mogą używać plików cookie i innych technologii śledzenia do analizowania trendów, administrowania Usługami, śledzenia ruchów użytkowników w obrębie Usług oraz w witrynach, urządzeniach i aplikacjach stron trzecich oraz do gromadzenia informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników. Możesz kontrolować używanie plików cookie na poziomie indywidualnej przeglądarki, ale wyłączenie plików cookie może ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji lub funkcji w Usługach. Aby zarządzać plikami cookie Flash, kliknij tutaj. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie, aby uzyskać więcej informacji, w tym bardziej szczegółowe wyjaśnienie, czym są pliki cookie, różne typy plików cookie używane w Usługach oraz jak je zmienić lub usunąć.

Technologie śledzenia w Usługach mogą być wdrażane przez Sinaloa SPA i / lub przez naszych usługodawców lub partnerów. Niektóre technologie śledzenia umożliwiają nam przypisanie do Ciebie unikalnego identyfikatora i powiązanie informacji o korzystaniu przez Ciebie z Usług z innymi informacjami o Tobie, w tym z Twoimi Informacjami o użytkowniku. Możemy dopasować informacje zebrane od Ciebie różnymi sposobami lub w różnym czasie i wykorzystywać takie informacje wraz z informacjami offline i online uzyskanymi z innych źródeł (w tym od stron trzecich), w tym między innymi danych demograficznych i zaktualizowanych danych kontaktowych, do aby dowiedzieć się więcej o Tobie, abyśmy mogli dostarczać Ci odpowiednie treści i reklamy.

Kiedy otrzymujesz od nas wiadomości e-mail lub biuletyny, możemy używać sygnałów nawigacyjnych, dostosowanych linków, czystych plików GIF lub podobnych technologii w celu ustalenia, czy wiadomość e-mail została otwarta i które linki klikasz, aby zapewnić bardziej ukierunkowaną komunikację e-mailową lub inne informacje i / lub w celu agregacji tych informacji z innymi danymi, które zbieramy do wykorzystania w niektórych lub wszystkich celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

My i nasi partnerzy (w tym między innymi partnerzy handlu elektronicznego, podmioty stowarzyszone i dostawcy usług analitycznych) możemy również korzystać z technologii, takich jak znaczniki pikselowe, tagi elektroniczne, adresy IP, lokalne obiekty udostępnione, pamięć lokalna, pliki cookie Flash i HTML5 do analizy trendów; administrować Usługami; zbierać i przechowywać informacje, takie jak ustawienia użytkownika, anonimowe identyfikatory przeglądarki i historia oglądania filmów; uzupełniać dzienniki naszych serwerów i inne metody pomiaru ruchu i odpowiedzi; śledzić lokalizację i ruch użytkowników w obrębie Usług; zbierać informacje demograficzne o naszej bazie użytkowników; oraz w celu lepszego zrozumienia ruchu w Usługach, zachowania odwiedzających i odpowiedzi na kampanie promocyjne. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez te firmy zewnętrzne na zasadzie indywidualnej i zbiorczej. Na przykład, możemy łączyć informacje o Twoim adresie IP ze znanymi informacjami korporacyjnymi lub informacjami o użytkowniku i wykorzystywać powiązane informacje związane z zagregowanymi preferencjami dotyczącymi treści, aby pomóc nam w naszych wysiłkach na rzecz sprzedaży usług Tobie lub firmom inicjującym. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia do zarządzania usuwaniem pamięci lokalnej. Aby zarządzać lokalnymi obiektami współdzielonymi Flash, kliknij tutaj.

Możemy używać oprogramowania do analizy mobilnej w celu gromadzenia danych i lepszego zrozumienia funkcjonalności naszego oprogramowania, urządzeń i aplikacji mobilnych w telefonie i innych urządzeniach. To oprogramowanie może rejestrować informacje, takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia, które występują w aplikacji, zagregowane wykorzystanie, dane dotyczące wydajności i skąd aplikacja została pobrana. Możemy połączyć te informacje z informacjami o użytkowniku.

Sinaloa SPA i / lub niektóre strony trzecie mogą zbierać informacje o Tobie do celów reklamy behawioralnej online („OBA”), abyś mógł otrzymywać odpowiednie reklamy oparte na zainteresowaniach w Usługach oraz na innych stronach internetowych, platformach i kanałach medialnych. OBA jest również określana jako reklama oparta na zainteresowaniach.

Sinaloa SPA wyświetla reklamy zarówno w Usługach, jak i na kanałach. Możemy wykorzystywać dane online, a także inne informacje o użytkowniku, aby wysyłać Ci OBA. Na przykład, jeśli przeczytasz artykuł na określony temat w Usługach, możemy użyć plików cookie od dostawcy, aby później wyświetlać Ci reklamę określonego produktu lub usługi związanej z przeglądanym artykułem. Ci zewnętrzni dostawcy mogą łączyć informacje o stronach, które odwiedzasz w Usługach, z informacjami o stronach, które odwiedzasz w innych kanałach i wyświetlać reklamy na podstawie tych połączonych informacji. Te reklamy mogą pojawiać się, gdy odwiedzasz inną sekcję Usług lub inny kanał. Podobnie dostawcy zewnętrzni mogą wyświetlać reklamy podczas odwiedzania Usług na podstawie interakcji z Usługami i innymi kanałami.

Konkretni dostawcy, których używamy do OBA, mogą ulec zmianie. Aby uzyskać listę niektórych odpowiednich dostawców, kliknij tutaj. Aby uzyskać informacje o tym, jak zrezygnować z metod śledzenia tych i innych podmiotów, kliknij tutaj. Więcej informacji na temat OBA i rezygnacji można znaleźć w sekcji 15 poniżej. Dane online są agregowane z Innymi informacjami i danymi, które zbieramy zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności i / lub podobnymi danymi gromadzonymi przez partnerów w celu tworzenia grup użytkowników i określonych kategorii lub segmentów zainteresowań ogólnych, które wyprowadziliśmy na podstawie (a) danych demograficznych lub dane o zainteresowaniach i dane GeoIP, (b) strony, które przeglądasz i linki, które klikasz podczas przeglądania wiadomości e-mail lub korzystania z Usług i naszych partnerów, i / lub (c) wyszukiwane hasła wprowadzane podczas korzystania z niektórych usług wyszukiwania. Używamy tych informacji, aby uzyskać dokładniejszy obraz zainteresowań odbiorców i wyświetlać reklamy, które naszym zdaniem są bardziej dopasowane do Twoich zainteresowań. Przechowujemy wyświetlenia stron, kliknięcia i wyszukiwane hasła używane do personalizacji reklam niezależnie od Twoich danych osobowych.

Jaka jest zgodna z prawem podstawa przetwarzania danych osobowych?

Możemy przetwarzać Twoje dane użytkownika, jeśli: wyraziłeś zgodę; Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy między Tobą a nami; Przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo; Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów każdej osoby; lub gdy mamy uzasadniony interes w Przetwarzaniu.

Przetwarzając dane użytkownika w związku z celami określonymi w niniejszych zasadach, możemy opierać się na jednej lub kilku z następujących podstaw prawnych, w zależności od okoliczności:

Zgoda: możemy przetwarzać Twoje dane użytkownika, jeśli uzyskaliśmy Twoją wcześniejszą, wyraźną zgodę na przetwarzanie (ta podstawa prawna jest używana tylko w odniesieniu do przetwarzania, które jest całkowicie dobrowolne - nie jest wykorzystywane do przetwarzania, które jest konieczne lub obowiązkowe w jakikolwiek sposób);

Konieczność umowna: Możemy przetwarzać dane użytkownika, jeśli przetwarzanie jest konieczne w związku z jakąkolwiek umową, którą możesz z nami zawrzeć; zgodność z obowiązującym prawem: możemy przetwarzać informacje o użytkowniku, jeśli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące prawo; żywotne interesy: możemy przetwarzać informacje o użytkowniku, gdy przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby; lub uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje Informacje o użytkowniku, jeśli mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu Przetwarzania w celu zarządzania, obsługi, ulepszania lub promowania naszej działalności, a uzasadniony interes nie jest nadrzędny wobec Twoich interesów, praw podstawowych lub wolności.

Jak opisano powyżej, zidentyfikowaliśmy uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania w związku z ofertami firmy Sinaloa SPA oraz sposobem oferowania naszej działalności naszym obecnym i potencjalnym klientom.

Jakie informacje ujawniamy stronom trzecim

Możemy ujawnić Twoje Informacje o użytkowniku: organom prawnym i regulacyjnym; nasi doradcy zewnętrzni; strony, które przetwarzają Informacje o użytkowniku w naszym imieniu („Przetwarzający”); każdą stronę, jeśli jest to konieczne w związku z postępowaniem sądowym; wszelkie strony niezbędne do prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw, ich wykrywania lub zapobiegania im; każdy nabywca naszej firmy; oraz zewnętrzni dostawcy reklam, wtyczek lub treści używanych w Usługach.

Możemy ujawniać Twoje Informacje o użytkowniku innym podmiotom w ramach grupy Spółki w uzasadnionych celach biznesowych (w tym w zakresie obsługi Usług i świadczenia usług na Twoją rzecz), zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto możemy ujawnić Twoje Informacje o użytkowniku: organom prawnym i regulacyjnym na żądanie lub w celu zgłoszenia jakiegokolwiek rzeczywistego lub podejrzewanego naruszenia obowiązującego prawa lub regulacji; zewnętrzni doradcy zawodowi (tacy jak księgowi, audytorzy lub prawnicy), podlegający wiążącym zobowiązaniom umownym do zachowania poufności; Zewnętrzne podmioty przetwarzające (takie jak dostawcy usług analitycznych, centra danych itp.), zlokalizowane w dowolnym miejscu na świecie, z zastrzeżeniem wymagań wymienionych poniżej w niniejszej sekcji 9; każdą odpowiednią stronę, organ ścigania lub sąd, w zakresie niezbędnym do ustanowienia, wykonywania lub obrony praw; każdej odpowiedniej stronie do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom; wszelkich odpowiednich nabywców będących stroną trzecią, w przypadku gdy sprzedamy lub przeniesiemy całość lub jakąkolwiek istotną część naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji); dowolnego odpowiedniego zewnętrznego dostawcy, w przypadku gdy nasze Usługi wykorzystują reklamy, wtyczki lub treści stron trzecich. Jeśli zdecydujesz się wchodzić w interakcję z takimi reklamami, wtyczkami lub treściami, informacje o twoich działaniach w Usługach i kanałach w celu dostarczania ukierunkowanych reklam opartych na twoich zainteresowaniach mogą zostać udostępnione odpowiedniemu dostawcy zewnętrznemu. Jeśli klikniesz lub dotkniesz reklamy lub w inny sposób wejdziesz w interakcję z reklamą, reklamodawca może założyć, że spełniasz jego kryteria docelowe; jakichkolwiek sponsorów konkursów, konkursów, loterii i losowań nagród lub oficjalnych dokumentów, transmisji internetowych lub innych plików do pobrania, dane rejestracyjne na takie wydarzenia mają być wykorzystywane przez nas jako część Informacji o użytkowniku i mogą być udostępniane sponsorowi i innym osobom, z zastrzeżeniem do niniejszej Polityki i polityki prywatności sponsora. Możemy również udostępniać Twoje dane dostawcom zewnętrznym zaangażowanym w administrowanie takimi wydarzeniami. W przypadku konkursów, konkursów, loterii i losowań nagród prosimy o dokładne zapoznanie się z oficjalnymi zasadami lub warunkami przed przesłaniem informacji; oraz stronom trzecim, których praktyki nie są objęte niniejszą Polityką prywatności (np. zewnętrzni dostawcy towarów i usług, firmy i agencje marketingowe i reklamowe, wydawcy treści i sprzedawcy detaliczni).

W przypadku niektórych naszych Usług możemy udostępniać pewne informacje, takie jak imiona i nazwiska naszych użytkowników, ich adresy pocztowe, numer telefonu, adres e-mail - oraz w pewnych okolicznościach nazwisko ich pracodawcy, wielkość firmy i inne dane branżowe - na wynajem lub inna podstawa (np. sprzedaż) zewnętrznym dostawcom towarów i usług, na przykład, gdy takie informacje są dostarczane w związku z transmisjami internetowymi, białymi księgami lub innymi sponsorowanymi pobraniami.

Kiedy korzystasz z usługi pod wspólną marką (usługa obsługiwana przez partnera Sinaloa SPA) lub rejestrujesz się lub w inny sposób udostępniasz informacje w witrynie pod wspólną marką, udzielasz nam zgody na przekazanie zebranych informacji z powrotem temu partnerowi, który może obejmować zewnętrznych dostawców usług, których usługi są wbudowane w Usługi i / lub pojawiają się w ramach Usług;

W przypadku ankiet, w przypadku gdy odpowiedzi zostaną ujawnione publicznie, użytkownicy zostaną powiadomieni w momencie wypełniania ankiety. W przeciwnym razie ujawnimy tylko zbiorcze informacje dotyczące odpowiedzi użytkowników w ankietach innym uczestnikom ankiety. Tam, gdzie ankiety pozwalają użytkownikom na zgłaszanie pisemnych komentarzy i gdy Sinaloa SPAinformuje użytkowników o możliwości takiego ujawnienia w czasie wypełniania ankiety, Sinaloa SPA zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji dostarczonych przez użytkowników, pod warunkiem, że żadne Informacje o użytkowniku identyfikujące konkretnego użytkownika nie są ujawnione.

Sinaloa SPA i niektórzy z naszych reklamodawców mogą wykorzystywać zewnętrzne firmy świadczące usługi reklamowe w celu wyświetlania reklam, w celu OBA lub w inny sposób, oraz świadczenia powiązanych usług podczas interakcji z Usługami. Często te zewnętrzne firmy reklamowe wykorzystują pliki cookie i inne technologie do pomiaru skuteczności reklam w witrynach internetowych, aplikacjach i wiadomościach e-mail oraz do tworzenia zapisów interakcji z naszymi treściami, których używają w połączeniu z ich reklamami, które pojawiają się w innych witrynach lub aplikacjach, lub do raportowania ruchu na stronie, korzystania z aplikacji, statystyk, danych reklamowych i / lub innych działań w Usługach. Angażujemy również dostawców zewnętrznych do pomocy przy segmentacji tych danych.

Możemy również sprzedawać lub przekazywać Dane online określonym stronom trzecim, takim jak reklamodawcy, którzy wykorzystają te dane do wyświetlania reklam, które ich zdaniem są istotne dla Twoich zainteresowań i które zgadzają się zachować poufność tych informacji. Niektóre z tych stron trzecich mogą łączyć dane online z własnymi danymi użytkownika, aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz.

Możemy angażować zewnętrznych dostawców do pomocy przy gromadzeniu, przechowywaniu i segmentacji danych online, a dostawcy są zobowiązani do zachowania poufności tych informacji. Ci zewnętrzni dostawcy mogą zbierać Informacje o użytkowniku z naszych Usług do własnych celów, w tym między innymi do monitorowania oszustw w Internecie.

Możemy również angażować strony trzecie w celu rozpoznawania naszych użytkowników i dostarczania im treści i reklam opartych na zainteresowaniach. Możemy udostępniać dane użytkownika naszym partnerom, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub inny identyfikator. Nasi partnerzy mogą również: (i) zbierać informacje bezpośrednio z Twojego urządzenia, takie jak adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator reklamowy oraz informacje o Twojej przeglądarce lub systemie operacyjnym; (ii) łączyć Informacje o użytkowniku otrzymane od Sinaloa SPA z informacjami o użytkowniku z innych witryn lub usług; oraz (iii) umieścić lub rozpoznać unikalny plik cookie w Twojej przeglądarce.

Jeśli zaangażujemy podmiot przetwarzający będący stroną trzecią do przetwarzania danych użytkownika, podmiot przetwarzający będzie podlegał wiążącym zobowiązaniom umownym w zakresie: (i) przetwarzania danych użytkownika wyłącznie zgodnie z naszymi wcześniejszymi pisemnymi instrukcjami; oraz (ii) stosuje środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Informacji o użytkowniku; wraz z wszelkimi dodatkowymi wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Usługi zawierają łącza do innych witryn lub partnerów, których praktyki informacyjne mogą różnić się od naszych. Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tych stron trzecich, aby dowiedzieć się, jak chroniona jest Twoja prywatność.

Międzynarodowe przekazywanie informacji

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe odbiorcom w innych krajach. Sinaloa SPA uczestniczy w EU-U.S. Tarcza Prywatności, Szwajcaria-USA. Tarcza Prywatności i system zasad ochrony prywatności APEC w kontekście transgranicznym. Jeśli przekazujemy Informacje o użytkowniku z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) odbiorcy spoza EOG, który nie podlega odpowiedniej jurysdykcji, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności możemy być zmuszeni do przekazania Twoich danych użytkownika w ramach grupy firm Sinaloa SPA oraz stronom trzecim, jak wskazano w sekcji 9 powyżej, w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce. Z tego powodu możemy przekazywać Twoje Informacje o użytkowniku do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymagania dotyczące ochrony danych niż te, które obowiązują w kraju, w którym się znajdujesz.

Sinaloa SPA i jego amerykańskie podmioty stowarzyszone uczestniczą w programie UE-USA i poświadczyły jego zgodność. Privacy Shield Framework i Szwajcaria-USA. Tarczy Prywatności. Sinaloa SPA zobowiązuje się do poddawania wszystkich danych osobowych otrzymanych z krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, w oparciu o zasady Tarczy Prywatności, stosownym zasadom Ram. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności, odwiedź Listę Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Sinaloa SPAjest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazywanie ich stronie trzeciej działającej jako agent w jej imieniu. Sinaloa SPA przestrzega zasad Tarczy Prywatności w przypadku wszelkich dalszych transferów danych osobowych z UE. i Szwajcarii, w tym postanowienia dotyczące odpowiedzialności za dalsze przeniesienie. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami Privacy Shield Framework, Sinaloa SPA podlega regulacyjnym uprawnieniom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W niektórych sytuacjach Sinaloa SPA może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania. Jeśli jesteś osobą z Europy i masz skargę dotyczącą prywatności, obawę lub pytanie dotyczące praktyk ochrony prywatności firmy Sinaloa SPA, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego portalu DSAR. Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie internetowej Tarczy Prywatności, osoby europejskie mogą odwołać się do wiążącego arbitrażu po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów.

Jeżeli przekazujemy Twoje Dane Osobowe z EOG do odbiorców spoza EOG, którzy nie znajdują się w jurysdykcji, która została formalnie wyznaczona przez Komisję Europejską jako zapewniająca odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych, robimy to na podstawie standardowych klauzul umownych. Możesz poprosić o kopię odpowiednich standardowych klauzul umownych, korzystając z naszego Portalu DSAR.

Należy pamiętać, że gdy przekazujesz jakiekolwiek dane osobowe bezpośrednio do podmiotu firmy mającego siedzibę poza EOG, nie odpowiadamy za takie przekazanie Twoich danych osobowych. Niemniej jednak będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe od momentu ich otrzymania, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Praktyki dotyczące prywatności firmy Sinaloa SPA opisane w niniejszej Polityce prywatności są zgodne z systemem transgranicznej współpracy gospodarczej regionu Azji i Pacyfiku („APEC”). Aby dowiedzieć się więcej o tym programie, kliknij tutaj.

Należy pamiętać, że możemy wykorzystywać dane zebrane przez zewnętrznego operatora / licencjobiorcę zlokalizowanych wersji lub wydań Usług.

Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje Informacje o użytkowniku. Upewnij się, że wszelkie dane osobowe, które nam przesyłasz, są przesyłane w bezpieczny sposób.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Informacji o użytkowniku przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, nieautoryzowanym dostępem i innymi bezprawnymi lub nieautoryzowanymi formami przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. W niektórych przypadkach możemy używać szyfrowania Secure Sockets Layer i / lub przesyłać określone Informacje o użytkowniku w formacie nieczytelnym dla człowieka, aby zapewnić ochronę. Nie możemy jednak zagwarantować, że nie dojdzie do naruszenia i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa lub działania osób trzecich.

Ponieważ Internet jest systemem otwartym, przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż wdrożymy rozsądne środki w celu ochrony Twoich informacji, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu. Każda taka transmisja odbywa się na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie dane osobowe, które nam przesyłasz, są przesyłane w bezpieczny sposób.

Dokładność danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje Informacje o użytkowniku są dokładne i aktualne oraz że zostaną usunięte lub poprawione, jeśli dowiemy się o nieścisłościach.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że przetwarzane przez nas informacje o użytkowniku są dokładne i, w razie potrzeby, aktualizowane, a wszelkie przetwarzane przez nas dane użytkownika są niedokładne (biorąc pod uwagę cele dla których są przetwarzane) zostaną usunięte lub poprawione.

Minimalizacja danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby ograniczyć ilość przetwarzanych przez nas danych użytkownika do tego, co jest konieczne.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że przetwarzane przez nas informacje o użytkowniku są ograniczone do informacji o użytkowniku, które są w uzasadniony sposób niezbędne w związku z celami określonymi w niniejszych zasadach lub są wymagane do świadczenia usług lub dostępu do usług.

Przechowywanie danych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane użytkownika są przechowywane tylko tak długo, jak są potrzebne. Dane online związane z OBA są przechowywane przez Sinaloa SPA przez nie więcej niż 180 dni, po czym wygasną, z zastrzeżeniem określonych warunków.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane użytkownika są przetwarzane tylko przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszych zasadach. Kryteria określania czasu, przez jaki będziemy przechowywać Twoje Informacje o użytkowniku, są następujące: zachowamy kopie Twoich Informacji o użytkowniku w formie umożliwiającej identyfikację tylko tak długo, jak będzie to konieczne w związku z celami określonymi w niniejszej Polityce, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania. O ile nie istnieje określony wymóg prawny dotyczący przechowywania informacji, planujemy przechowywać je nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia uzasadnionej potrzeby biznesowej.

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności, Dane online związane z OBA są przechowywane przez Sinaloa SPA przez nie więcej niż 180 dni, po czym wygasają. Jednakże okres 180 dni może rozpocząć się ponownie, jeśli ten sam użytkownik następnie odwiedzi reklamę, e-mail, Usługi lub Kanał lub wejdzie w interakcję z nimi.

Co mogę zrobić, aby kontrolować moje informacje?

Możesz bezpośrednio podjąć kroki, aby zmienić swoje preferencje dotyczące biuletynów i reklam behawioralnych online, jak opisano w tej sekcji.

Jeśli jesteś mieszkańcem UE, możesz mieć pewne prawa, w tym: prawo do nieudostępniania nam swoich danych osobowych; prawo dostępu do Twoich danych osobowych; prawo do żądania sprostowania nieścisłości; prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do przekazania danych osobowych innemu administratorowi; prawo do wycofania zgody; oraz prawo do wnoszenia skarg do organów nadzorczych. Możemy wymagać dowodu lub konieczności zweryfikowania Twojej tożsamości, zanim będziemy mogli nadać skuteczność tym prawom.

Możesz bezpośrednio podjąć następujące kroki, aby zmienić swoje preferencje:

Dostęp do Twoich danych osobowych. Na żądanie Sinaloa SPA przekaże Ci informacje o tym, czy przechowujemy Twoje dane osobowe. Możesz uzyskać dostęp, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, logując się na swoje konto lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail.

Twój biuletyn i subskrypcje e-mailowe. Możesz zrezygnować z newslettera lub innej listy e-mailowej lub zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami na końcu otrzymywanych biuletynów lub wiadomości e-mail. Zmiany zaczną obowiązywać w ciągu pięciu do dziesięciu dni roboczych. W niektórych Usługach komunikacja związana z usługami członkowskimi jest integralną częścią takich Usług, które subskrybujesz, i możesz nadal otrzymywać wiadomości e-mail w ramach tej określonej części Usług, chyba że anulujesz swoje konto, nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania biuletynów lub listę e-mailową. Jeśli podałeś nam więcej niż jeden adres e-mail, możesz nadal kontaktować się z Tobą, chyba że poprosisz o anulowanie subskrypcji każdego podanego adresu e-mail.

Powiadomienia push. Od czasu do czasu wysyłamy Ci powiadomienia push, aby informować Cię o wszelkich wydarzeniach lub promocjach, które możemy organizować. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tego typu wiadomości, możesz je wyłączyć na poziomie urządzenia. Aby zapewnić otrzymywanie odpowiednich powiadomień, będziemy musieli zebrać pewne informacje o Twoim urządzeniu, takie jak system operacyjny i dane identyfikacyjne użytkownika.

Mieszkańcy Unii Europejskiej i Szwajcarii powinni odwiedzić europejski DAA, klikając tutaj.

USA mieszkańcy i mieszkańcy wszystkich innych krajów lub terytoriów niewymienionych powyżej mogą kliknąć tutaj, aby przejść do witryny DAA, aby dowiedzieć się więcej o używaniu plików cookie, możliwościach rezygnacji i nie tylko.

Pliki cookie i tagi pikselowe. Możesz zatrzymać lub ograniczyć pliki cookie i znaczniki pikselowe na swoim komputerze lub usunąć pliki cookie z przeglądarki, dostosowując preferencje przeglądarki internetowej. Jeśli jednak „wyłączysz”, wyczyścisz lub wyłączysz pliki cookie lub znaczniki pikselowe, mimo że nadal możesz korzystać z Usług, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji, funkcji lub usług dostępnych w Usługach.

Usługi oparte na lokalizacji. Możesz zrezygnować z gromadzenia Twoich Dokładnych Danych Lokalizacyjnych przez Sinaloa SPA w dowolnym momencie, edytując odpowiednie ustawienie na swoim urządzeniu mobilnym (które zwykle znajduje się w obszarze Ustawienia Twojego urządzenia).

Test szybkości aplikacji i funkcji szybkości sieci. Aby wyłączyć funkcję skanowania w tle w aplikacji Test prędkości, przejdź do ustawień lub funkcji map pokrycia w aplikacji Test prędkości i przełącz funkcję skanowania w tle na „Wył.”. Należy pamiętać, że jeśli ustawienia smartfona lub urządzenia mobilnego nie pozwalają na przesyłanie dokładnych danych o lokalizacji, niektóre funkcje mogą być niedostępne lub ich funkcje mogą być ograniczone. Możesz zrezygnować z funkcji Speed ​​test Web Speed ​​w dowolnym momencie, dostosowując ustawienia w przeglądarce internetowej.

Mieszkańcy Kalifornii. Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności w Internecie możemy gromadzić dane osobowe dotyczące Twoich działań online podczas korzystania z usług. Chociaż dajemy naszym użytkownikom wiele możliwości rezygnacji z podawania danych osobowych, nie odpowiadamy na sygnały „nie śledź” przeglądarek internetowych. Ustawa „Shine the Light” stanu Kalifornia, sekcja 1798.83 Kodeksu Cywilnego, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na okresowe żądanie i uzyskiwanie pewnych informacji na temat wszelkich Danych osobowych ujawnionych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taką prośbę lub jeśli chcesz, abyśmy nie gromadzili Twoich danych osobowych, prześlij swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych określonych w sekcji 17 poniżej.

Mieszkańcy UE. RODO zapewnia określone prawa mieszkańcom UE. Możesz odmówić udostępnienia nam pewnych informacji, w takim przypadku możemy nie być w stanie zapewnić niektórych funkcji i funkcjonalności Usług. Prawa te obejmują, zgodnie z obowiązującym prawem, prawo do sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia własnych informacji. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody (zauważając, że takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania dokonanego przed datą, w której otrzymamy powiadomienie o takim wycofaniu, i nie zapobiegać przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o inne dostępne podstawy prawne). Żądania należy składać, kontaktując się z nami za pośrednictwem Portalu DSAR. Jeśli jesteś mieszkańcem UE i masz nierozwiązane wątpliwości dotyczące prywatności, których nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający po skontaktowaniu się z nami, masz prawo skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym UE i złożyć skargę.

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania Sinaloa SPA regulują korzystanie z Usług.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z usług, odwiedź Warunki korzystania z usługi Sinaloa SPA. Warunki użytkowania Sinaloa SPA są włączone przez odniesienie do niniejszej Polityki prywatności.

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie 

+48 786 101 105

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub wątpliwości dotyczących jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Polityce lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych użytkownika prowadzonym przez nas lub w naszym imieniu, prosimy o kontakt:

SOUTH STREAM GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. SKŁADOWA, nr 16, miejsc. BYTOM, kod 41-902, poczta BYTOM, kraj POLSKA
 

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub wątpliwości dotyczących jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszej Polityce lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych użytkownika prowadzonym przez nas lub w naszym imieniu, prosimy o kontakt:

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem info@sinaloa-spa.pl.

Jeśli masz nierozwiązane obawy dotyczące Twojej prywatności lub wykorzystywania przez nas danych, którymi nie zajęliśmy się w sposób zadowalający, skontaktuj się z platformą Komisji Europejskiej ds. internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/ konsumenci / odr /.

Jak może zmienić się niniejsza Polityka prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności, a wszystkie zmiany zaczną obowiązywać w momencie ich opublikowania.